Запиши се за email бюлетина на SlimCityX

Получавай първи информация за нови продукти, събития и големи промоции

СервизSlimCity- Service – поддръжка и ремонт на козметични апарати

Нашата цел е с помощта на висококвалифицирани специалисти и професионална диагностична апаратура да осигурим на своите клиенти безаварийна работа с козметичните апарати.

Ние предлагаме на своите клиенти 24 месеца безплатно гаранционно обслужване на закупените апарати с марката „SlimCity”.

За всички ремонти в рамките на гаранционното обслужване фирмата поема и транспортните разходи от клиента до сервиза и обратно, извършвани от куриер.

Ние поемаме гаранция само за ремонти извършвани от оторизиани от нас лица.

„SlimCity” предлага и абонаментно извън гаранционно обслужване за своите клиенти, включващо безплатнo: профилактика на апарата веднъж в годината, диагностика и ремонт при необходимост (без стойността на резервните части подлежащи на подмяна).

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

1. „SlimCity” предоставя 24 месечна гаранция за качеството на закупения апарат, считано от датата на предоставянето му на клиента и тестване на функциите му в работен режим. Гаранцията се отнася за дефекти възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционния период, предизвикани от човешка грешка в процеса на изработка или некачествени материали и компоненти. Всички такива дефекти се отстраняват безплатно, след като стоката се достави, единствено в собствения или изрично упълномощен и писмено потвърден от фирмата сервиз.

1.1. Ако датата на закупуване не е отразена в гаранционната карта, за валидна се приема датата на писменото уведомление на клиента (по ел. поща) за готовността за тестването му и въвеждане в експлоатация.

2. Прекратяване на гаранцията:

2.1.При отлепяне на гаранционните стикери и отваряне на корпуса на машината и периферните й устройства, без писмено съгласие или от упълномощен представител на “Марив Консулт“ ЕООД, притежаваща търговската марка „SlimCity” (наричана накратко “фирмата“)

2.2. При извършване на ремонтни дейности по време на гаранционния срок от лица неоторизирани от фирмата.

3. Тази гаранция не се отнася за:

3.1. Нанасяне на механични повреди (нараняване или счупване) на корпуса на апарата, електронните елементи или периферните устройства на апарата по време на експлоатация.

3.2. Механични повреди в периферните устройства (накрайници) и свързващите им елементи - скъсване на кабелите им, причинено от дърпане или усукване .

3.3. Повреда причинена от късо съединение при скъсване или усукване на кабели , в следствие на неправилна експлоатация.

3.4. Повреда в периферните устройства и свързващите им елементи причинени от обилно омазняване с гелове и масла.

3.5. Повреди причинени от разливане на течности, гелове и др. върху дисплеите и управляващите блокове на апарата

3.6. Повреда на вакуум ролки причинена от нерегламентирано механично въздействие върху тях или от обилно неправомерно омасляване проникнало във вътрешността им.

3.7. Повреди в следствие на непочистване на филтри, експлоатация при намалено количество дейонизирана вода за охлаждане (ако такава се изисква), омазняване на електрониката и кабелите за връзка, неспазване режима на работа и почивка на апарата.

3.8. Нарушаване целостта или счупване на поставките за накрайниците вследствие на почистване с препарати съдържащи спирт

3.9. Повреди причинени от токов удар в електрическата мрежа. Препоръчително е използването на токоизправител.

4. В случай на дефект:

4.1. Изделието се изпраща до сервиза по куриер за сметка на Клиента след съгласуване със сервизен специалист на фирмата.

4.2. Изделието се изпраща в сервизната база след изпълнение на указанията описани в „Ръководство за експлоатация”. В противен случай същите се извършват в сервиза срещу заплащане от Клиента, съгласно условията за извънгаранционно обслужване на сервиза.

4.3. Изделието се доставя в сервизната база и обратно само в надеждно защитена опаковка с обозначение „Чупливо” и в затворени транспортни средства.

4.4. Изделието се изпраща от Клиента заедно с копие на „Гаранционната карта” и попълнена „Поръчка за ремонт”, съдържаща:

4.4.1. Описание в свободен текст на дефекта , коментар на характера ,периодичността и условията при които се проявява .

4.4.2. Адрес, телефон и e-mail за обратна връзка с оператора на изделието констатирал дефекта.

4.4.3. Данни за издаване на фактура.

4.4.4. „Поръчката за ремонт” може да попълните от прозореца за контакти в сайта на „SlimCity” или по ел. поща

* Забележка: Изделие, изпратено без необходимата информация води до затруднения при откриване и отстраняване на възникналите дефекти. Този ремонт се класифицира с нисък приоритет и неясен срок на изпълнение.

4.4.5. Апарата или частта от него се връща обратно до клиента с куриерска фирма одобрена и за сметка на фирмата

4.4.6. Гаранционният срок не тече по време на престоя на изделието в сервиза.

5. Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано още в следните случаи:

5.1. Когато не са спазени указанията за съхранение, транспорт, монтаж и експлоатация, посочени в „Ръководството за експлоатация” на апарата.

5.2. Когато има несъответствие между данните в документите и самата стока, или когато гаранционен стикер е бил отстранен или заменен по какъвто и да е начин.

5.3. Когато е правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или други неупълномощени лица.

5.4.Не погасени задължения на Клиента по предишните ремонти или просрочени вноски по договори за изплащане;

6. При случаите на непризнаване или прекратяване на гаранцията разходите за ремонта на машината и периферните и устройства, стойността на резервните части и транспортните разходи са за сметка на клиента.

ІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

1. В случай на извънгаранционен дефект изделието се доставя в сервизната база за сметка на Клиента чрез куриерска служба или чрез заявен транспорт от фирма, като доставката се заплаща по Ценоразпис за извънгаранционно обслужване на сервиза.

2. Ако при диагностиката на изделието се установи:

2.1. Неизправност, за която стойността на отстраняването й е по-голяма от 100 лв (с ДДС), същата се съгласува с Клиента и ремонтът продължава след неговото съгласие;

2.2. В случай, че Клиентът откаже извършването на ремонта, същият заплаща стойността на извършената диагностика по ценоразписа за извънгаранционно обслужване на сервиза.

2.3. Стандартен срок за диагностика - до 48 часа след доставяне на апарата или частта от него в сервиза на фирмата.

3. Частите, заменени при ремонта остават в сервиза за по-нататъшно унищожаване.

4. Срокът за извършване на ремонта варира в зависимост от сложността му и необходимостта от доставка на други резервни части, които сервизът не поддържа на склад.

4.1. Максимален срок – 7 работни дни (за ремонт с налични резервни части)

4.2. Максимален срок – 30 дни (при необходимост на доставка на резервни части от производителя)

5. При връщане на изделието след ремонт, Клиентът заплаща стойността на ремонта с наложен платеж.

6. Апарата или частта се връща на Клиента с „Протокол за ремонт”, в който се описва вида на ремонта и срока на гаранцията и е неразделна част от Приемно -предавателния протокол. Гаранцията се отнася само за извършения ремонт.

Желаещите да ползват услугите по поддръжка и ремонт на козметични апарати, могат да ни намерят на адрес:

гр. Пловдив 4003

ул. Иван Рилски 12

тел. 0886 507020

e-mail: service_slimcity@mail.bg

X